Bases

Com fer per a participar?

1.- Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment dels PREMIS FVMP AL BON GOVERN 2022 per tal de reconéixer els millors projectes i actuacions en matèria de gestió pública.

2.- Destinataris:

– Entitats locals menors de la Comunitat Valenciana
– Municipis de la Comunitat Valenciana
– Consorcis integrats únicament per entitats locals
– Mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

3.- Projectes elegibles:

– Cada entitat podrà presentar fins a un màxim de 3 projectes o actuacions.
– Únicament es tindran en compte els projectes i les actuacions realitzades per l’Administració candidata en el darrer any.
– Els projectes premiats en una edició, no podran tornar a presentar-se a l’any següent.
– Els projectes presentats, i no premiats en edicions anteriors, podran optar de nou.
– Si es tractaren de projectes plurianuals , la documentació que haurà de presentar-se serà la de l’any 2022.
– Cada entitat no podrà estar premiada amb més d’un projecte. En cas d’obtindre la màxima puntuació en més d’una categoria, rebrà el guardó de la categoria amb major puntuació.

4.- Concessió de premis:

S’atorgarà un màxim de 9 premis, distribuïts en les categories següents:

Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.
Sostenibilitat territorial.
Foment de la salut pública.
Polítiques d’igualtat i integració.
Transparència i foment de la participació.
Cultura i/o normalització lingüística.
Desenvolupament rural i/o agricultura.
Gestió de projectes europeus.
Divulgació i protecció de drets i llibertats.

5.- Contingut dels premis:

– Els PREMIS FVMP AL BON GOVERN no tenen contingut econòmic.
– Les candidatures guardonades rebran un guardó com a premi, que consistirà en una obra realitzada per l’artista valencià, Jordi Albinyana, que simbolitza una al·legoria representant unes mans que emboliquen un municipi, protegint-lo i cuidant-lo.

6.- Sol·licitud i documentació:

La sol·licitud de participació als PREMIS FVMP AL BON GOVERNes presentarà mitjançant la seu electrònica.

Documentació a presentar:

a. Fitxa de sol·licitud en la qual es faran constar les dades identificadores de l’entitat que presenta la candidatura, així com el nom del projecte que es presenta. (Descarrega-la ací)
b. Una memòria sintètica i descriptiva del projecte o actuació de no més de 20 pàgines. Aquesta memòria, constarà d’una descripció detallada dels elements més destacables de l’actuació presentada i, especialment, dels beneficis que suposa per a la ciutadania.
c. Els informes d’avaluació que especifiquen els principals objectius, indicadors i resultats assolits.
d. Certificat de l’interventor/a municipal amb les principals dades pressupostàries de l’actuació candidata. En cas de subvencions externes (Generalitat Valenciana, Diputacions, Fons Europeus o fons privats) s’aportarà el certificat corresponent per part del departament d’intervenció municipal.
e. Declaració responsable on conste l’autoria del projecte per part de l’entitat i de la seua realització. (Descarrega’l ací)

Si l’actuació candidata no reuneix els requisits establerts, o no s’adjunten els documents, el termini per poder-los subsanar serà de 5 dies.

La presentació dels treballs comporta necessàriament l’acceptació de les bases reguladores i de les condicions que s’estableixen en cada convocatòria.

7.- Terminis:

– Amb data 1 de novembre de 2022, començarà el termini d’entrega de documentació per a poder participar-hi. La convocatòria serà enviada a tots els municipis de la Comunitat Valenciana.
– El període per a poder presentar-se finalitzarà el 13de gener de 2023 a les 14 h.
– El termini per a esmenar possibles mancances o errades de documentació serà entre el 16 de gener i el 20 de gener a les 14 h.
– El termini per a avaluar els projectes serà del 21 de gener i el 3 de febrer. A partir d’aquesta data el jurat es reunirà per a decidir, a proposta de la comissió avaluadora, els projectes premiats.
– A partir del dia 13 i fins al 16 de febrer l’FVMP emetrà notificació als ajuntaments premiats.

8.- Avaluació de les candidatures:

– Per a l’avaluació de les candidatures es constituirà una comissió, que estarà formada pel personal tècnic que desenvolupa les tasques de secretaria tècnica de les comissions de treball de l’FVMP i per les presidències d’aquestes comissions.

 • Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 09 i ÀREA 06
 • Sostenibilitat territorial.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 10
 • Foment de la salut pública
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 04
 • Polítiques d’igualtat i integració.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 03
 • Transparència i foment de la participació.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 05
 • Cultura i/o normalització lingüística.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 02
 • Desenvolupament rural i/o agricultura.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 07 i ÀREA 11
 • Gestió de projectes europeus.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 01
 • Divulgació i protecció de drets i llibertats.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 05

Aquesta comissió s’ha de constituir amb un mínim de 7 persones.

La comissió avaluadora ha d’elaborar l’informe d’avaluació de tots els projectes, concretant el resultat d’acord amb els criteris de valoració del punt 9 que ha d’elevar al jurat.

9.- Criteris d’avaluació:

Criteris tècnics.

Fins a un màxim de 5 punts.

1) Criteri poblacional:

S’estableix un criteri poblacional amb la finalitat de premiar i incentivar als xicotets municipis:
– Els municipis de fins a 5.000 habitants tindran 2 punts.
– Els municipis de 5.001 a 10.000 tindran 1’5 punts.
– Els municipis de 10.001 a 20000 tindran 1 punt.
– Els municipis de més de 20.001 habitants tindran 0’5 punts.

2) Criteri econòmic:

– El nivell d’inversió i de recursos públics emprats per cada entitat local en el projecte o actuació presentada podrà arribar a ser puntuat fins a 2 punts.
– La utilització de mecanismes de finançament extern, públics o privats, es valoraran amb 1 punt.

Altres criteris avaluables.

Fins a un màxim de 5 punts.

Es tindran en compte en l’avaluació del projecte:
– La millora de la qualitat de vida del veïnat i la repercussió social en el seu àmbit d’actuació: municipis, mancomunitats (amb un màxim d’1 punt).
– La vigència en el temps (amb un màxim d’1 punt).
– La innovació en la gestió pública i la bona pràctica municipal implantada (amb un màxim d’1 punt).
– La possibilitat de transferència del projecte o actuació a altres municipis o mancomunitats (amb un màxim d’1 punt).
– La singularitat del projecte o actuació presentada (amb un màxim d’1 punt).

10.- Composició del jurat:

Les cinc persones representants dels grups polítics a la Junta de Portaveus, el secretari i la vicesecretària de l’FVMP.

Actuarà de secretària la cap dels Serveis Tècnics de l’FVMP.

11.- Resolució i publicació:

– El jurat reunit, decidirà els projectes premiats després d’estudiar els informes emesos per la comissió avaluadora.
– La comissió avaluadora, prèviament, haurà elevat una terna de propostes per cadascun dels premis.
– La resolució emesa pel jurat es notificarà als ajuntaments guanyadors en el període abans esmentat i serà publicada al web de l’FVMP.

12.- Ús dels projectes:

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies es reserva la possibilitat de fer un ús institucional dels projectes guanyadors com a exemples de les bones pràctiques dels ajuntaments valencians i penjar aquests al web dels Premis FVMP Bon Govern. El fet de presentar la candidatura als Premis FVMP Bon Govern suposa l’acceptació de la publicació al web dels Premis del projecte en cas de ser el guanyador.

13.- Tractament de dades de caràcter personal:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.