Bases

Com fer per a participar?

1.- Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment dels PREMIS FVMP AL BON GOVERN 2020 per tal de reconéixer els millors projectes i actuacions en matèria de gestió pública.

2.- Destinataris:

– Entitats locals menors de la Comunitat Valenciana
– Municipis de la Comunitat Valenciana
– Consorcis integrats únicament per entitats locals
– Mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana

3.- Projectes elegibles:

– Cada entitat podrà presentar fins a un màxim de 3 projectes o actuacions.
– Únicament es tindran en compte els projectes i les actuacions realitzades per l’Administració candidata en el darrer any.
– Els projectes premiats en una edició, no podran tornar a presentar-se a l’any següent.
– Els projectes presentats, i no premiats en edicions anteriors, podran optar de nou.
– Si es tractaren de projectes plurianuals , la documentació que haurà de presentar-se serà la de l’any 2020.

4.- Concessió de premis:

S’atorgarà un màxim de 9 premis, distribuïts en les categories següents:

Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.
Sostenibilitat territorial.
Foment de la salut pública.
Polítiques d’igualtat i integració.
Transparència i foment de la participació.
Cultura i normalització lingüística.
Desenvolupament rural i agricultura.
Gestió de projectes i fons europeus.
Divulgació i protecció de drets i llibertats.

5.- Contingut dels premis:

– Els PREMIS FVMP AL BON GOVERN no tenen contingut econòmic.
– Les candidatures guardonades rebran un guardó com a premi, que consistirà en una obra realitzada per un artista valencià.

6.- Sol·licitud i documentació:

La sol·licitud de participació als PREMIS FVMP AL BON GOVERN es presentarà mitjançant la seu electrònica o per correu electrònic (bongovern@fvmp.org).

Documentació a presentar:

a. Fitxa de sol·licitud en la que es faran constar les dades identificadores de l’entitat que presenta la candidatura, així com el nom del projecte que es presenta. (Descarrega-la ací)
b. Una memòria sintètica i descriptiva del projecte o actuació de no més de 20 pàgines. Aquesta memòria, constarà d’una descripció detallada dels elements més destacables de l’actuació presentada i, especialment, dels beneficis que suposa per a la ciutadania.
c. Els informes d’avaluació que especifiquen els principals objectius, indicadors i resultats assolits.
d. Certificat de l’interventor/a municipal amb les principals dades pressupostàries de l’actuació candidata. En cas de subvencions externes (Generalitat Valenciana, Diputacions, Fons Europeus o fons privats) s’aportarà el certificat corresponent per part del departament d’intervenció municipal.
e. Declaració responsable on conste l’autoria del projecte per part de l’entitat i de la seua realització. (Descarrega’l ací)

Si l’actuació candidata no reuneix els requisits establerts, o no s’adjunten els documents, el termini per poder-los subsanar serà de 5 dies.

La presentació dels treballs comporta necessàriament l’acceptació de les bases reguladores i de les condicions que s’estableixen en cada convocatòria.

7.- Terminis:

– Amb data 1 de desembre de 2020, començarà el termini d’entrega de documentació per a poder participar-hi. La convocatòria serà enviada a tots els municipis de la Comunitat Valenciana.
– El període per a poder presentar-se finalitzarà el 29 de gener de 2021.
– El termini per a avaluar els projectes serà del 8 de febrer al 5 de març. A partir d’aquesta data el jurat es reunirà per a decidir, a proposta de la comissió avaluadora, els projectes premiats.
– A partir del dia 22 i fins al 26 de març l’FVMP emetrà notificació als ajuntaments premiats.

8.- Avaluació de les candidatures:

– Per a l’avaluació de les candidatures es constituirà una comissió, que estarà formada pel personal tècnic que desenvolupa les tasques de secretaria tècnica de les comissions de treball de l’FVMP i per les presidències d’aquestes comissions.

 • Desenvolupament local, ocupació, comerç i turisme.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 09 i ÀREA 06
 • Sostenibilitat territorial.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 10
 • Foment de la salut pública
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 04
 • Polítiques d’igualtat i integració.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 03
 • Transparència i foment de la participació.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 05
 • Cultura i normalització lingüística.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 02
 • Desenvolupament rural i agricultura.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 07 i ÀREA 11
 • Gestió de projectes i fons europeus.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 01
 • Divulgació i protecció de drets i llibertats.
  SECRETARIA TÈCNICA I PRESIDÈNCIA DE COMISSIÓ FVMP AVALUADORS: ÀREA 05

Aquesta comissió s’ha de constituir amb un mínim de 7 persones.

La comissió avaluadora ha d’elaborar l’informe d’avaluació de tots els projectes, concretant el resultat d’acord amb els criteris de valoració del punt 9 que ha d’elevar al jurat.

9.- Criteris d’avaluació:

Criteris tècnics.

Fins a un màxim de 5 punts.

1) Criteri poblacional:

S’estableix un criteri poblacional amb la finalitat de premiar i incentivar als xicotets municipis:
– Els municipis de fins a 5.000 habitants tindran 2 punts.
– Els municipis de 5.001 a 10.000 tindran 1’5 punts.
– Els municipis de 10.001 a 20000 tindran 1 punt.
– Els municipis de més de 20.001 habitants tindran 0’5 punts.

2) Criteri econòmic:

– El nivell d’inversió i de recursos públics emprats per cada entitat local en el projecte o actuació presentada podrà arribar a ser puntuat fins a 2 punts.
– La utilització de mecanismes de finançament extern, públics o privats, es valoraran amb 1 punt.

Altres criteris avaluables.

Fins a un màxim de 5 punts.

Es tindran en compte en l’avaluació del projecte:
– La millora de la qualitat de vida del veïnat i la repercussió social en el seu àmbit d’actuació: municipis, mancomunitats (amb un màxim d’1 punt).
– La vigència en el temps (amb un màxim d’1 punt).
– La innovació en la gestió pública i la bona pràctica municipal implantada (amb un màxim d’1 punt).
– La possibilitat de transferència del projecte o actuació a altres municipis o mancomunitats (amb un màxim d’1 punt).
– La singularitat del projecte o actuació presentada (amb un màxim d’1 punt).

10.- Composició del jurat:

Les cinc persones representants dels grups polítics a la Junta de Portaveus, el secretari i la vicesecretària de l’FVMP i el/la representant de cadascuna de les tres Diputacions de la Comunitat Valenciana.

Actuarà de secretària la cap dels Serveis Tècnics de l’FVMP.

11.- Resolució i publicació:

– El jurat reunit, decidirà els projectes premiats després d’estudiar els informes emesos per la comissió avaluadora.
– La comissió avaluadora, prèviament, haurà elevat una terna de propostes per cadascun dels premis.
– La resolució emesa pel jurat es notificarà als ajuntaments guanyadors en el període abans esmentat i serà publicada al web de l’FVMP.

12.- Tractament de dades de caràcter personal:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.